Usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ver detalhes…
คุรุสภาจังหวัดเลย

คุรุสภาจังหวัดเลย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ถนนเลย-ด่านซ้าย, Muang Loei, 42000, Thailand

Get Directions

042870614

Categorias
Now CLOSED
Horário de funcionamento
SG 08:30 – 16:30 SB fechado
TE 08:30 – 16:30 DO fechado
QA 08:30 – 16:30
QI 08:30 – 16:30
SX 08:30 – 16:30
Sobre nós บริการงานตามภารกิจของคุรุสภาในส่วนภูมิภาค
คุรุสภาจังหวัดเลย cover
Missão บริการงานตามภารกิจของคุรุสภา อาทิ
• งานด้านทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ/ ต่ออายุใบอนุญาต/ ขอใบแทนใบอนุญาต/ ขอรับใบอนุญาตปฏฺบัติการสอน)
• งานมาตรฐานวิชาชีพ (การเทียบโอน และทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา)
• งานยกย่องเชิดชูเกียรติ (รางวัลครูผู้สอนดีเด่น/ รางวัลคุรุสดุดี/ รางวัลหนึ่งแสนครูดี/ รางวัลคุรุสภา)
• งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ (หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม/ งานวิจัยและประชุมทางวิชาการของคุรุสภา)
Descrição บริการงานตามภารกิจของคุรุสภา
  • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ถนนเลย-ด่านซ้าย, Muang Loei, 42000, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby